K
Živnostenský register - www.zrsr.sk
Obchodný register - www.orsr.sk
Sociálna poisťovňa - www.socpoist.sk
Zdravotná poisťovňa - www.vszp.sk
Daňové riaditeľstvo - www.drsr.sk
Vytvoril b4, Fost Solutions, s.r.o. 2013
SI-SI s.r.o. 2013

Podvojné účtovníctvo


Vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov zahŕňa účtovanie v nasledovných účtovných knihách:Na základe zaúčtovania všetkých účtovných prípadov sa vyhotovujú nasledovné zostavy a prehľady:Ďalšie súvisiace práce a služby pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva: